วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561

สระบุรี อสค.จัดกิจกรรมปลูกข้าววันแม่ เกี่ยววันพ่อและปล่อยพันธ์ปลาถวายเป็นพระราชกุศล              เมื่อ 16 สิงหาคม 2561  นายนายพีระ  ไชยรุตม์  หัวหน้าฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร อ.ส.ค (องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย) ร่วมกับนายสุภาพ  สุนทรนนท์ประธาน ชมรมคนรักในหลวงสระบุรีนำคณะคณะกรรมการ สมาชิกชมรมคนรักในหลวงสระบุรี  เกษตรกร ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการเลี้ยงโคนมรุ่นที่ 284   สมาชิกเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติและพนักงานลูกจ้าง อสค.  ร่วมกันปลูกข้าววันแม่ และปล่อยพันธุ์ปลา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๘๖ พรรษา  ณ. แปลงนาสาธิต ฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร โดยมี  ดร.ณรงค์ฤทธิ์  วงศ์สุวรรณ  ผู้อำนวยการ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย  เป็นประธานในพิธี
            โครงการกิจกรรมปลูกข้าววันแม่และปล่อยพันธุ์ปลาเพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์บรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวโรกาสพระชนมายุพระชนมพรรษาครบ 86 พรรษาในวันที่ 12 สิงหาคม 2561 ฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมปลูกข้าววันแม่เพื่อเทิดพระเกียรติภายใต้โครงการปลูกข้าววันแม่เก็บเกี่ยววันพ่อและกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในช่วงเดือนสิงหาคมของทุกปี   ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวโรกาสพระชนม์พระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 เพื่อให้พสกนิกรชาวไทยได้ร่วมตั้งปณิธานและกระทำความดีเพื่อประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว องค์กรและประเทศชาติเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และแหล่งอาหารตามธรรมชาติให้มีความอุดมสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นเป็นการสร้างกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้นักท่องเที่ยวเข้ามาชมฟาร์มโคนมไทยเดนมาร์กซึ่งเป็นฟาร์มโคนมแห่งแรกในที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ได้พระราชดำริให้จัดตั้งขึ้นโดยมี กิจกรรมมีการปล่อยพันธุ์ปลาได้รับการสนับสนุนจากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดจังหวัดสระบุรี ณ บริเวณสนามศูนย์กสิกรรมธรรมชาติฟาร์มโคนมไทยเดนมาร์กจำนวน 100,000 ตัว กิจกรรมปลูกป่าในแปลงนาสาธิต จำนวนประมาณ 4 ไร่โดยใช้พันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 และพันธุ์ข้าวเหลืองครบุรี มี คณะกรรมการสมาชิกชมรมคนรักในหลวงสระบุรี พนักงาน อสค.และผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้ร่วมกันลงดำนาในแปลงนาสาธิต อีกด้วย


 


(คนธรรมดา  ม้าตัวเดียว)   บรรณาธิการข่าว 
เรวัติ น้อยวิจิตร Hub Admin rewat.noyvijit@hotmail.com 081-9107445

สระบุรี มอบทุนการศึกษาและทุนอาหารเช้าพร้อมเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ              สระบุรี คณะศูนย์ประสานงานสมาคมดนตรีสระบุรีในพระบรมราชูปถัมภ์และชมรมแม่บ้านท้องถิ่นไทยจังหวัดสระบุรี มอบทุนการศึกษาและทุนอาหารเช้าพร้อมเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ             เมื่อวันที่14สิงหาคม2561 นางสุภาวดี สงวนต้นกัลยา ประธาน ศูนย์ประสานงานสมาคมดนตรีแห่งแประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดสระบุรีและนางศิวนาถ บุตรโพธิ์ ประธานชมรมแม่บ้านท้องถิ่นไทยจังหวัดสระบุรีพร้อมคณะได้ร่วมจัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษา จำนวน45ทุนทุนละ500เป็นเงิน 22,500 บาท และจัดเลี้ยงอาหารกลางวันและมอบทุนเป็นค่าอาหารเช้าพร้อมเครื่องดนตรี นม ซึ่งการมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้เนื่องจากทางศูนย์ประสานงานสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยได้จัดงานดนตรี เพื่อหารายได้โดยมีท่านบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีพร้อมส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ  ท้องถิ่นจังหวัดสระบุรีและภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ได้ร่วมบริจาคเงินเข้ากองทุนเป็นจำนวนมาก ดังนั้นวัตถุประสงค์ของ2ชมรม  จึงได้จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนที่ห่างไกลตัวเมืองและนักเรียนที่ ขาดทุนในการศึกษาและโรงเรียนที่ต้องการช่วยเหลือด้านทุนการศึกษาให้นักเรียนและต้องการให้มีการส่งเสริมด้านสุขภาพด้านโภชนาการที่ดีจึงได้สนับสนุนให้กับสถานศึกษาและยังเป็นนโยบายของทางชมรมที่พร้อมจัดกิจกรรมในการเลี้ยงอาหารกลางวันตามวัตถุประสงค์จากนั้นคุณแก้วตา หัฏฐะพงศ์ ผู้ประนีประนอมศาลจังหวัดสระบุรีได้มอบเงินเป็นค่าอาหารเช้าให้แก่นักเรียนอีกด้วย

                โรงเรียนวัดบ้านโพธิ์ได้ก่อตั้งมาในปีพุทธศักราช 2483 โดยการร่วมแรงร่วมใจจากกำนัผู้ใหญ่บ้านและผู้ปกครองและกรรมการวัดบ้านโพธิ์ร่วมใจสร้างโรงเรียน จึงเป็นที่มาของชื่อโรงเรียนคือโรงเรียนวัดบ้านโพธิ์(มิตรภาพที่132) ตั้งแต่นั้นมาเริ่มก่อตั้งโรงเรียนมีนายสำลี นามหิงค์ เป็นครูใหญ่เป็นท่านแรก จนถึงปีพุทธศักราช2537มีผู้ดำรงตำแหน่งครูใหญ่5ท่าน และเปลี่ยนจากครูใหญ่มาเป็นผู้อำนวยการมีนายพิทักษ์แจ้งประดิษฐ์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการเป็นท่านแรกจนปัจจุบันมีนางสมพร สิงห์ดาเป็นผู้อำนวยการถ้านับจากครูใหญ่ถึงผู้อำนวยการโรงเรียนมีจำนวน10ท่านปัจจุบันมีครูและบุคลากรการศึกษาทั้งวิ้น7ท่านมีนักเรียนตั้งแต่ เด็ก อนุบาล ประถมศึกษาชั้นปีที่6 จำนวน105ราย ซึ่งทางโรงเรียนยังขาดแคลนเรื่อง อาหาร เช้าซึ่งทางโรงเรียนจะขอการสนับสนุนเช่นข้าวสารที่จำเป็นจะต้องทำข้าวต้มไว้เลี้ยงเด็กๆในช่วงเช้าเนื่องจากนักเรียนที่ผู้ปกครองจะนำเด็กๆมาโรงเรียนแต่เช้าและบางคนยังไม่ได้ทานข้าวเช้ามาทางผู้อำนวยการจึงเร่งเห็นว่าการโภชนาการอาหารเช้าเป็นที่สำคัญต่อสุขภาพเด็กๆคารได้รับคุณค่าอาหาร ที่กำลังอยู่ในวัยที่จะเติบโตควรได้รับสารอาหารช่วงเช้า ส่วนค่าอาหารกลางวันก็ยังได้รับการสนับสนุนจาก สพป.เขต1 แต่ทางผู้อำนวยการโรงเรียนขอขอบคุณคณะผู้ใจบุญที่ได้มอบสิ่งดีๆและมีคุณค่าสำหรับเด็กๆและนักเรียนที่มาจัดเลี้ยงอาหารและมอบทุนการศึกษาและเครื่องดนตรีไว้ให้น้องๆนักเรียนอีกด้วย  

(คนธรรมดา  ม้าตัวเดียว)  บรรณาธิการข่าว 


เรวัติ น้อยวิจิตร Hub Admin rewat.noyvijit@hotmail.com 081-9107445

นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ จัดกิจกรรม “ กินข้าวเช้ากับพ่อเมืองสระบุรี ”             วันที่14 สิงหาคม  2561 เวลา 07.00 น. ณ สวนมิ่งมงคล ตำบลทับกวางอำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี  นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในการประชุม เพื่อปรึกษาหารือการทำงานแบบไม่เป็นทางการในลักษณะสภากาแฟ มีผู้เข้าร่วมประชุมจากทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาคประชาชน รวมไปถึงสื่อมวลชนทุกแขนง
                  การประชุมดังกล่าวเป็นการประชุมนอกรูปแบบที่จัดขึ้นเดือนละครั้ง โดยใช้ชื่อกิจกรรม “กินข้าวเช้ากับพ่อเมืองสระบุรี” โดยสลับเปลี่ยนหมุนเวียนไปตามหน่วยงานต่างๆ ในการเป็นเจ้าภาพ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยน เรียนรู้ของทุกภาคส่วนในครั้งนี้มีบรรยากาศเป็นธรรมชาติ ที่เป็นสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร ซึ่งเป็นสถานที่ไว้สำหรับพักผ่อนและออกกำลังกายและจุดที่ให้บริการประชาชนที่ใช้เส้นทางมิตรภาพเป็นจุดพักรถ มีจุดบริการในบรรยากาศเย็นสบายเป็นสวนธรรมชาติที่ไว้รองรับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ใช้ประโยชน์ร่วมกัน นำไปสู่การประสานงานและเสริมสร้างความร่วมมือในการทำงานระหว่างกันให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และแลกเปลี่ยนข้อมูลปัญหาความต้องการพร้อมข้อเสนอแนะ เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการและพัฒนาจังหวัดสระบุรีให้สอดคล้องกับความต้องการและสถานการณ์ โดยในครั้งนี้มีหน่วยงานในสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรีเป็นเจ้าภาพโดยการสนับสนุนจากภาคเอกชนบริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวงจำกัด มหาชน ร่วมจัดงานในครั้งนี้ 

 


(คนธรรมดา  ม้าตัวเดียว) บรรณาธิการข่าว 
เรวัติ น้อยวิจิตร Hub Admin rewat.noyvijit@hotmail.com 081-9107445

วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561

กระตุ้นนักวิชาการยกระดับงานวิจัย
          สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย เปิดรับสมาชิกใหม่ พร้อมกระตุ้นนักวิชาการยกระดับงานวิจับรองรับการพัฒนาประเทศ          นายอัครกฤษณ์ นุ่นจันทร์ ประธานอนุกรรมการฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์ สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย กล่าวในการประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์ สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุมอาคารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เมื่อวันที่ 15 สิงหาคมนี้ ว่า ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์ เตรียมเสนอกิจกรรมเพิ่มสมาชิก กระชับสัมพันธ์ และหารายได้เข้าสมาคมฯ เพื่อบรรจุเป็นวาระ 4 ปี ซึ่งแผนงานกิจกรรมได้กำหนดไว้บางส่วนแล้ว เช่น การนำเสนองานวิจัยต่างประเทศ โบว์ลิ่งการกุศล ทัศนศึกษาต่างประเทศ ลีลาศย้อนยุค งานรางวัลสำหรับนักวิจัย กิจกรรม CSR การจัดเสวนาเชิงวิชาการ การเปิดรับสมาชิกใหม่ในงานอบรม เป็นต้น โดยฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์ได้นำร่องรับสมัครสมาชิกใหม่สมาคมฯ  ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 9-13 สิงหาคมที่ผ่านมา มีผู้สนใจยื่นสมัครพอสมควร ถือเป็นกิจกรรมเริ่มต้นที่ดี
             อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันนักวิชาการหรือนักวิจัย โดยเฉพาะนักวิจัยรุ่นใหม่จะทำงานวิจัยแบบขึ้นหิ้งอย่างเดียวคงไม่ได้ เนื่องจากประเทศจะพัฒนาได้ ต้องมีงานวิจัยรองรับ ดังนั้น นักวิจัยต้องยกระดับงานวิจัยให้ขายได้ หรือ สู่ยุคไทยแลนด์ 4.0  จึงเป็นโอกาสของนักวิจัยและนักวิชาการต่างๆ ในการเข้ามาเป็นสมาชิกของสมาคม ซึ่งจะได้รับสิทธิประโยชน์ที่เอื้อต่อการยกระดับงานวิจัย


            สำหรับสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับทันทีจากสมาคมหลังสมัครเป็นสมาชิกของสมาคมฯ คือ ได้รับจดหมายข่าวกิจกรรมสมาคมฯ และความเคลื่อนไหวในวงการวิจัย ได้รับส่วนลดพิเศษในการฝึกอบรมการวิจัยที่สมาคมฯ จัดขึ้น ได้ร่วมประชุมสัมมนาเกี่ยวกับการวิจัยของสมาคมฯ ร่วมกิจกรรมสัมพันธ์ทั้งในและนอกประเทศได้ในราคาพิเศษ ขึ้นทะเบียนเป็นคณะวิทยากร และคณะผู้วิจัยของสมาคม ได้เข้าประชุมใหญ่สามัญประจำปี มีสิทธิ์ได้รับเลือกตั้ง เป็นคณะกรรมการบริหาร มีสิทธิ์เป็นอนุกรรมการต่างๆ มีสิทธิ์ขอทุนได้เป็นเครือข่ายการวิจัยระหว่างหน่วยงาน ได้ใช้บริการคลินิกวิจัยของสมาคม สามารถขอคำปรึกษาการจดสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร หรือการเข้าร่วมกิจกรรมอื่น ๆ ของสมาคม

             ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครจากเว็บไซด์ แล้วส่งไปที่ Email: ar@ar.or.th หรือสมัครได้ที่สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย
จำนงค์ ศรัณยพิพัฒน์  ผู้สื่อข่าวอาวุโส
เรวัติ  น้อยวิจิตร  Hub Admin rewat.noyvijit@hotmail.com  081-9107445