วันพุธที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

อบจ.สระบุรี จัดงาน มหกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติและวันครอบครัว 2556

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จัดงาน มหกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติและวันครอบครัว ประจำปี 2556 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ร่วมกับสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครรินทราบรมราชนนี ประจำจังหวัดสระบุรี. จัดงาน มหกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติและวันครอบครัว ประจำปี 2556 โดย มีผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเป็นประธาน พร้อมมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ คุณยาย อายุ 105 ปี มี นายธนะกฤต อัตถะสัมปุณณะ รอง นายก อบจ.สระบุรี.กล่าวรายงาน พร้อมกับ พ.ท.ประพันธ์ วรฉัตร ประธานชมรมผู้สูงอายุ จ.สระบุรี นำ ผู้สูงอายุเข้าร่วมงานกว่า1000 คน ณ .ห้องสัมมนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี เมื่อ 8 พ.ค.56 เวลา 09.30 น. นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเป็นประธานเปิดงาน มหกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติและวันครอบครัว ประจำปี 2556 ดำเนินงานโดยนายเฉลิม วงษ์ไพร นายก อบจ.สระบุรีและคณะผู้บริหาร เพื่อเป็นเกียรติและเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้สูงอายุที่มาร่วมงาน พร้อมมอบใบประกาศเกียรติคุณผู้รักษาสุขภาพและพลานามัยดี ให้แก่ คุณยายลอย เก่งสูงเนิน ผู้สูงอายุ 105 ปี ซึ่งยังมีสุขภาพดี อยู่บ้านเลขที่ 50 หมู่ 8 ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี โดยคุณยายลอย ฯประกอบอาชีพทำไร่ข้าวโพด มีบุตรทั้งหมด 6 คนเป็นชาย 4 คนหญิง 2 คนบุตรคนโต เป็นชายมีอายุ 72 ปี แล้ว จากนั้นนายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการสระบุรีพร้อมคณะนายทหารและผู้บริหาร อบจ.สระบุรี ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้สูงอายุดีเด่น จากนั้น ได้มีธรรมะบรรยาย จากท่านเจ้าคุณวิสิฐคณาภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดสระบุรี เจ้าอาวาสวัดมงคลชัยพัฒนา ในหัวข้อ “ธรรมมะสำหรับผู้สูงอายุ” พิธีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ การแสดงศิลปวัฒนธรรมของผู้อายุ การให้คำแนะนำ การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ การบริการตรวจวัดความดัน ตรวจดัชนีมวลกาย ให้คำแนะนำปัญหาสุขภาพ การดูแลตนเองสำหรับผู้สูงวัยฟรี จากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสระบุรี และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิสวัสดิการการส่งเสริมการ ฝึกอาชีพแก่ผู้สูงอายุ แนะนำการให้บริการด้านต่างๆแก่ผู้สูงอายุอีกด้วย (คนธรรมดา ม้าตัวเดียว)