วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2556

สพป.สระบุรี เขต ๑ สัมมนาครู เพื่อมุ่งสู่ “ปีแห่งการพัฒนาคุณภาพการศึกษา”

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑(สพป.สระบุรี เขต ๑) จัดสัมมนาครูในสังกัด เพื่อเป็นการพัฒนาครูมุ่งสู่ “ปีแห่งการพัฒนาคุณภาพการศึกษา” รวมทั้งสิ้น ๑,๒๐๐ คน ณ หอประชุม ร.ร.สระบุรีวิทยาคม และหอประชุม ร.ร.สระบุรีวิทยาคม มี ดร.ชูชาติ ทรัพย์มาก อดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมเป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 9 มิ.ย. 56 นายสุเมธี จันทร์หอม ผอ.สพป.สระบุรี เขต ๑ เปิดการประชุมจัดสัมมนาครู ในสังกัด เปิดเผยว่า รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๕๐ ม.๘๐(๓) ได้บัญญัติให้มีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดศึกษาในทุกระดับและทุกรูปแบบ ให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม โดยจัดให้มีแผนการศึกษาแห่งชาติ กฎหมายเพื่อพัฒนาการศึกษาของชาติ จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ก้าวหน้าทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก รวมทั้งปลูกฝังให้ผู้เรียนมีจิตสำนึกของความเป็นไทย มีระเบียบวินัย คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และพระราชบัญญัติการศึกษาหางชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ หมวด ๒ ว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ทางการศึกษา ที่กำหนดให้การศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกัน ในการรับการศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๒ ปี ที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย นายสุเมธี กล่าวอีกว่า เพื่อให้การดำเนินการสอดรับกับนโยบายการศึกษาแห่งชาติ ในปีการศึกษา ๒๕๕๖ สพป.สระบุรี เขต ๑ จึงประกาศเป็น “ปีแห่งการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อสร้างและเตรียมอนาคตผู้เรียน” โดยให้ผู้บริหารสถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ทรัพยากรและปัจจัยต่าง ๆ ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อเป็น “ชั่วโมงคุณภาพ” ช่วยให้ครูมีการพัฒนาการเรียนการสอน ส่งผลให้นักเรียนเป็น “ผู้เรียนคุณภาพ” รวมทั้งส่งเสริมให้พัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีที่หลากหลาย สามารถใช้ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือแสวงหาความรู้ มีนิสัยรักการอ่าน เพื่อสร้างและเตรียมอนาคต ขอขอบคุณข้อมูล คุณบุญช่วย พันธ์งาม นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาสพป.สระบุรี เขต ๑ ครับ (คนธรรมดา ม้าตัวเดียว)